Photo de stock - Guggenheim Museum, Bilbao, Bizkaia, Basque Country, Spain, Europe.

Photo de stock: Guggenheim Museum, Bilbao, Bizkaia, Basque Country, Spain, Europe.