Photo de stock - Savoy cabbage on white background

Photo de stock: Savoy cabbage on white background.