Photo de stock - Chongqing, China - The dome in Chongqing Great Auditorium of the People.

Photo de stock: Chongqing, China - The dome in Chongqing Great Auditorium of the People.