Photo de stock - Afghan women and girls wearing a burqa in Kabul

Photo de stock: Afghan women and girls wearing a burqa in Kabul.